Dharwad, Feb 22: Bhumi Puja of the School Building of Rashtrotthana Vidyalaya – Mummigatti was performed. ಧಾರವಾಡ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. https://rashtrotthana.org/ https://www.facebook.com/rashtrotthanaparishath...